Základné informácie
Povaha portfólia / Investičná stratégia a cieľ
Upozornenie na riziko
Detailné informácie k stiahnutiu
Typ portfólia Akciové
Konštrukcia World’s Blue Chips, Dividend Shares, High Yields Stocks
Manažér portfólia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia 1/4/2020
Denominácia USD
Minimálny vklad 25 000 USD
Investičný horizont 3 roky
Výstupné podmienky 1 mesiac výpovedná lehota

Portfólio je vhodné pre dynamických investorov, so stredným sklonom k ​​riziku. Jadrom portfólia sú Blue Chips z jednotlivých indexov (S&P 500, DAX, Nikkei 225, etc.], dividendové sub indexy (DivDAX, etc.) A akcie s nadproporcionálnym dividendovým výnosom.

Investičná stratégia a cieľ

Výber titulov sa zakladá na kritériách trhovej kapitalizácie a výkonnosti akcie. Napríklad z S&P 500 a popredných US spoločností túto kombináciu pre nás aktuálne predstavujú akcie Micron Technology, Inc., McDonalds Corporation, The Coca-Cola Company, Bank of America Corporation, AT & T Inc., JPMorgan Chase & Co., Mastercard Incorporated, Visa Inc ., Facebook, Inc., Alphabet Inc., Amazon.com, Inc., Microsoft Corporation a Apple Inc.

Na základe dlhodobo stanovených rastových koeficientov boli do portfólia vytipovaní lídri v konkrétnych indexových kategóriách. Portfólio bolo následne doplnené vhodnými dividendovými tituly, a bude prípadne doplnené i o indexy a vysoko výnosové akcie uzavretých fondov.

Pritom je sledovaná performance na municipálnych, štátnych a korporátnych bondoch.

Plávajúcy pomer medzi jednotlivými titulmi podlieha pravidelnej kvartálnej úprave. Východiskovým požiadavkom je pritom výkonnosť jednotlivých komponentov. Regresný pomer čistých aktív vo vzťahu k dividendovým titulom má regresnú povahu. Doba do maturity portfólia sa s pribúdajúcim časom skracuje. To znamená, že začiatok obdobia charakterizuje výrazne prevažujúce zastúpenie akcií v portfóliu na úkor dividendových titulov.

Po dosiahnutí maturity sa pomer premení. Pomerné zastúpenie dividendových titulov sa oproti počiatočnej fáze navýši. Ideálny pomer zložiek v portfóliu podlieha aktuálnemu vývoju úrokových mier a výkonnosti trhu.

Investičná stratégia Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ súhrnného rizika je indikátorom porovnanie úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými nástrojmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že v produkte prídete o investovanú sumu z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo predstavuje tretiu najvyššiu triedu rizika. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na vyššej strednej úrovni a je pravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 3 roky.

Táto tabuľka zobrazuje možné scenáre vývoja investície v objeme 10 000 USD

Scenáre 1 rok2 roky3 roky
Stresový scenár 8 9108 5808 262
Nepriaznivý scenár 9 6309 2738 930
Neutrálny scenár 10 66611 37612 134
Priaznivý scenár 11 36412 91514 678

Táto tabuľka znázorňuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť v období ďalších piatich rokoch pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historického a predpokladaného vývoja, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, aký bude vývoj indexu SP500 a aký nastane celkový vývoj na svetových trhoch. Tiež bude dôležité, či ponecháte investovanú sumu po celú zamýšľanú dobu. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, kedy vám tvorca produktu nebude môcť vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady samotného produktu, hlavne vstupný a manažérsky poplatok, rovako ako poplatok zo zisku.

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže rásť aj klesať. Výnosy minulé nie sú zárukou výnosov budúcich. Môžete stratiť aj viac, než bol celý Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr starostlivo zvážte. Nerobte žiadne obchody, ak starostlivo nerozumiete všetkým rizikám. Viac informácií môžete nájsť na našich webových stránkach mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by mal potenciálny investor venovať pozornosť dokumentu s kľúčovými informáciami. Informácie uvedené v tejto správe majú iba informačný charakter a ich cieľom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Údaje o minulých kurzoch a výnosoch uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za indikátor budúceho vývoja. Hodnota investície môže s časom ako stúpať, tak aj klesať a Mercurius Pro, ocp, as, ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie urobené na podklade údajov v tomto dokumente uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami.


nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3
SymbolSpolečnostNákupní cenaVáha
QCOMQualcomm Inc137,4414,20%
LMTLockheed Martin Corp387,8514,20%
METMetLife Inc66,4714,20%
HDHome Depot320,3714,20%
ETREntergy Corp109,1114,20%
AMGNAmgen242,214,20%

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
Časové obdobíKonec obdobíZačátek obdobíHodnota na konciHodnota na začátkuVýkonnost
1M (%)1.8.20212.7.2021156 049,00155 402,000,42%


Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.

Služby zmeny devíz Mercurius Pre o.c.p., a.s. IČO: 51157471 sú poskytované spoločnosťou The Currency Cloud Ltd. registrovanú v Anglicku pod číslom 06323311. Spoločnosť Currency Cloud Ltd je autorizovaná úradom Financial Conduct Authority na základe predpisov o elektronických peniazoch z roku 2011 pre vydávanie elektronických peňazí. Registračné číslo FCA: 900199.