Emisia dlhopisov

Spracujeme za vás všetky podklady a nastavíme parametre podľa dohody (doba splatnosti, minimálna výška investície, výška kupónu). Zaistíme všetku potrebnú administráciu (vysporiadanie, vedenie evidencie vlastníkov, vyplácanie úrokov i istiny).

Emitentom dlhopisov poskytujeme i samostatné poradenstvo.

Podľa vašich požiadaviek a potrieb pre vás emitujeme dlhopisy v dvoch variantoch – privátne, nebo verejné.

Benefity nechat


 • Väčší objem finančných prostriedkov než z bankového úveru

 • Menšia administratívna záťaž než u bankových úverov

 • Väčšia flexibilita vo využití finančných prostriedkov

 • Krátka doba realizácie (získanie finančných prostriedkov)

 • Znížené riziko pri rozvoji firmy v porovnaní s bankovým úverom

 • Vyššia motivácia zamestnancov

 • Priaznivá cena požičaných financiíVerejné dlhopisy

Verejné dlhopisy sú na realizáciu časovo i finančne náročnejšie. Je možné ich ponúkať verejne a zobchodovať ich na burze.

Podmienky emisie (auditované účtovné uzávierky, informácie o emitentovi a kľúčových osobách) schvaľuje ČNB, stanovuje ich emitent po konzultácii s poradcom emisie. Forma dlhopisov je väčšinou zaknihovaná v Centrálnom depozitári. Verzia môže byť zaistená alebo nezaistená. Ponuka prebieha väčšinou cez OCP alebo banku. Výnosy sa vždy vyplácajú prostredníctvom banky.

Privátne dlhopisy

Privátne dlhopisy sú jednoduchším a lacnejším variantom. Podmienky emisie neschvaľuje ČNB, ale nastavuje ich emitent (výnos, splácanie atď.). Dlhopisy môžete mať listinné alebo zaknihované, zaistené (ručenie, zástavové právo) alebo nezaistené. Emisie môžete ponúkať sami alebo prostredníctvom prostredníka (banka, obchodník s cennými papiermi). Výnosy sa vyplácajú pomocou banky alebo priamo emitentom.


Emisia akcií

Emisia vlastných akcií vedie k zvýšeniu základného kapitálu spoločnosti. Okrem transparentnosti pomáha zvýšiť spontánny mediálny záujem. Spoločnosť tak sama a celkom zdarma vytvára prirodzené PR. Výhodou kapitálu získaného emitovaním akcií je fakt, že zostane v spoločnosti na dobu neurčitú a nenesie zo sebou ďalšie náklady.

Oproti emisiám dlhopisov nie je akciový kapitál určený k splácaniu akciovou spoločnosťou ani z nej nie je potreba poskytovať pravidelnú dividendu. To je výhodné hlavne pri nepriaznivom hospodárskom vývoji. Emisie akcií sú tak z hľadiska akciovej spoločnosti vhodné najmä pro dlhodobé investície.

Akcie je možné verejne ponúkať a obchodovať na burze. Prospekt akcií schvaľuje ČNB (auditované účtovné uzávierky, informácie o emitentovi alebo kľúčových osobách atď.). Akcie sú zaknihované v Centrálnom depozitári. Príprava na emisiu sa realizuje cez prostredníka (banka alebo OCP). Pre prípravu je nutné zaistiť právnu previerku, analytickú správu alebo audit za posledné tri roky prevedený do IFRS. Celková doba realizácie je až cca 6 mesiacov.

V prípade uvedenia firmy na pražskú burzu START sa hodnota spoločnosti môže pohybovať už od veľkosti 1 mil. EUR. Výhodou STARTu oproti iným obdobným trhom v Európe sú minimálne náklady na strane emitenta.

Benefity nechat


 • Efektívne navýšenie kapitálu spoločnosti

 • Optimalizácia kapitálovej štruktúry

 • Zvýšenie likvidity akcií

 • Zvýšenie transparentnosti firmy

 • Vytvorenie prirodzeného PR

 • Motivačný zamestnanecký proces

 • Zvýšenie výkonnosti firmy

 • Uľahčuje zavádzanie zamestnaneckých programov


Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.