* Graf nezahrnuje poplatky uvedené v Ceníku služeb.

Základní informace
Povaha portfolia / Investiční strategie a cíl
Upozornění na riziko
Detailní informace ke stažení
Typ portfolia Akciové
Konstrukce Primární emise akcií, S&P500
Manažer portfolia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Datum založení 1/4/2021
Denominace USD
Minimální vklad 25 000 USD
Investiční horizont 3 roky
Výstupní podmínky 1 měsíc výpovědní lhůta

Initial Public Offering je první veřejná nabídka akcií. Pro tento pojem se v praxi běžně používá zkratka IPO. IPO je proces, při kterém společnost poprvé vstupuje na burzu a nabízí své akcie široké veřejnosti. Důvodů, proč společnosti chtějí realizovat IPO, je několik, mezi nejvýznamnější však patří potřeba navýšit kapitál společnosti, tedy získat dodatečné finanční zdroje.

Důvody proč společnosti realizují IPO:

  • získání dalšího kapitálu pro rozvoj společnosti, tyto zdroje nemusejí mít v nejbližší době negativní dopad na cash flow,
  • optimalizace kapitálové struktury (poměr dluhu a vlastního kapitálu),
  • vyřešení nástupnictví ve společnosti, využití IPO při privatizaci společnosti,
  • zvyšuje se důvěryhodnost společnosti, transparentnost,
  • zviditelnění společnosti, marketingové účely, větší prestiž,
  • zvýšení likvidity akcií,
  • možnost zainteresovat management a zaměstnance formou odměňování manažerskými / zaměstnaneckými akciemi.

IPO je proces poměrně zdlouhavý a také nákladný. Společnosti proto využívají služeb managerů emise. Managery emise bývají v naprosté většině velké banky, ty pak připravují a vedou celou emisi a jsou také zodpovědné za její úspěšné dokončení.

Z pohledu investorů jsou IPO zajímavá hlavně kvůli dvěma anomáliím, které jsou s nimi spojené. Většina IPO je podhodnocená, a tak mohou investoři realizovat zisky během velmi krátkého období. Další zajímavost je, že společnosti, které realizovaly IPO jsou v následujících (zhruba 5 letech) méně výkonné, než je průměr stanovený indexem trhu. Z toho důvodu se IPO asset management zaměřuje na obchodování v prvních 14 dnech po vstupu společností na burzu.

Investiční strategie a cíl

Portfolio je vhodné pro dynamické investory, se středním sklonem k riziku. Jádrem portfolia jsou primární emise akcií na americké a evropské burze. Volné prostředky jsou drženy v indexové akcii S&P500 a v hotovosti.

Výběr titulů se zakládá na kritériích tržní kapitalizace, emitovaného objemu akcií a sektoru. Nejsou uvažovány vstupy do Blank Check společností, tedy prázdných investičních schránek. Investice je vždy rozdělena postupně do 10 emisí akcií, která jsou kupovány první den vstupu na burzu, a to před uzavřením prvního obchodního dne.

Prodej je uskutečněn během dvou týdnů, a to na uzavírací ceně 14. obchodní den po vstupu na burzu, případně dříve, pokud je dosažen investiční cíl. V případě negativního vývoje je ztráta zastavena při 10% poklesu investice.

Zisky jsou pravidelně reinvestovány tak, aby bylo zajištěno složení v jednu chvíli maximálně 10 primárních emisí. Volné prostředky jsou drženy v indexové akcii S&P500 v případě pozitivního vývoje na trhu. V opačném případě v hotovosti.

Plovoucí poměr mezi jednotlivými komponenty podléhá pravidelné kvartální úpravě. Příprava na vstup do nových IPO potom na týdenní bázi. Výchozím požadavkem je přitom očekávaná výkonnost jednotlivých komponent, tržní sentiment v daných sektorech.

Níže uvedená tabulka zobrazuje modelaci vývoje portfolia na bázi 14 denních obchodů realizovaných dle výše popsané investiční strategie.

Průměrný roční zisk od 5/2000: 33,72% p.a.
Investiční strategie Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazatel souhrnného rizika je indikátorem srovnání úrovně rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými nástroji. Naznačuje, jaká je pravděpodobnost, že v produktu přijdete o investovanou částku z důvodu pohybů na trzích. Tento produkt jsme klasifikovali jako 6 ze 7, což představuje druhou nejvyšší třídu rizika. Hodnotí se tím potenciální ztráty výkonu v budoucnu na vyšší úrovni a je pravděpodobné, že nepříznivé podmínky na trhu budou mít vliv na vaši investici.

V souvislosti s ukazatelem rizika se předpokládá, že budete produkt držet 3 roky.

Tato tabulka zobrazuje možné scénáře vývoje investice v objemu 25 000 USD

Scénáře 1 rok2 roky3 roky
Stresový scénář 22 04019 43017 130
Nepříznivý scénář 23 52022 12820 818
Neutrální scénář 29 21534 14039 898
Příznivý scénář 33 43044 70359 778

Tato tabulka znázorňuje, kolik peněz byste mohli získat zpět v období dalších třech letech při různých scénářích, za předpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scénáře naznačují, jaké výsledky by mohly vyplynout z vaší investice. Můžete si je porovnat se scénáři jiných produktů. Prezentované scénáře představují odhad budoucí výkonnosti na základě historického a předpokládaného vývoje, a nepředstavují exaktní ukazatel. To, kolik peněz investice přinese, se bude lišit zejména v závislosti na tom, jaký bude vývoj jednotlivých emisí IPO, indexu SP500 a jaký nastane celkový vývoj na světových trzích. Též bude důležité, zda ponecháte investovanou sumu po celou zamýšlenou dobu. Stresový scénář ukazuje výnos za extrémních tržních podmínek a nezohledňuje situaci, kdy vám tvůrce produktu nebude moci vyplatit vaši investici. Uvedené hodnoty nezahrnují náklady samotného produktu, zejména vstupní a manažerský poplatek, stejně jako poplatek ze zisku.

Obchodování je rizikové, hodnota investice může růst i klesat. Výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud pečlivě nerozumíte všem rizikům. Více informací můžete nalézt na našich webových stánkách mercurius.pro.

Před rozhodnutím investovat do řízených portfolií by měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací. Informace uvedené v této zprávě mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Údaje o minulých kursech a výnosech uvedené v tomto dokumentu nelze považovat za indikátor budoucího vývoje. Hodnota investice může s časem jak stoupat, tak i klesat a Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani jiná osoba nezaručuje návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci.* Výsledky nezahrnují poplatky uvedené v Ceníku služebNejdůležitější zprávy z burzy do vaší schránky

Nechte nám na sebe e-mail a my vám budeme posílat užitečné tipy a novinky ze světa investování.

Obchodování je rizikové. Můžete ztratit i více, než byl celý Váš původní vklad. Každý Váš obchod nejdříve pečlivě zvažte. Neprovádějte žádné obchody, pokud zcela nerozumíte všem rizikům. Při využívání pákových produktů se riziko extrémně zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzovní obchody přes společnost Interactive Brokers LLC, dále jen IB, která je registrovaným obchodníkem s cennými papíry, členem Futures Commission Merchant and Forex Dealer, regulovaný americkou komisí pro cenné papíry a burzy (SEC), Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) a Národní asociací pro futures (NFA), a je člen regulačního úřadu finančního průmyslu (FINRA) a několika dalších samoregulačních organizací.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. není jediným schváleným makléřem, brokerem, finančním poradcem třetích stran nebo hedge fondem doporučeným IB. IB poskytují zákazníkům Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekuční služby. Žádná z informací obsažených na tomto webu nepředstavuje doporučení, nabídku ani výzvu k nabídce na nákup, prodej nebo držení jakéhokoliv cenného papíru, finančního produktu nebo nástroje nebo k provádění jakékoli konkrétní investiční strategie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupují a nepřebírají žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informací poskytnutých na těchto webových stránkách.

Služby směny deviz Mercurius Pro o.c.p., a.s. IČO: 51157471 jsou poskytovány společností The Currency Cloud Ltd. registrovanou v Anglii pod číslem 06323311. Společnost Currency Cloud Ltd je autorizována úřadem Financial Conduct Authority na základě předpisů o elektronických penězích z roku 2011 pro vydávání elektronických peněz. Registrační číslo FCA: 900199.