Billionaire balanced portfolio
Asset management

Ticker portfólia: MP-BBP20-AM

Základné informácie
Povaha portfólia / Investičná stratégia a cieľ
Upozornenie na riziko
Detailné informácie k stiahnutiu
Typ portfólia Akciové
Konštrukcia Výběr top 30 amerických akcií nakupovaných významnými investory
Manažér portfólia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia 1/4/2020
Denominácia USD
Minimálny vklad 25 000 USD
Investičný horizont 3 roky
Výstupné podmienky 1 mesiac výpovedná lehota

Monitoring akcií, s ktorými obchodujú prední americkí investori, poskytuje návod, ako sa do transakcií na finančných trhoch môžu zapojiť aj tí menej skúsení. Ponúka sa im tak unikátna príležitosť spolupodieľať sa na investičných stratégiách tých najskúsenejších aktérov obchodovania na Wall Street. Tieto postupy poskytujú množstvo cenných dát a inšpirácie pre správcu riadených účtov.

Verejnosť by sa pritom bez vhodne zvoleného prostredníka k dátam o podieloch magnátov, medzi ktorých patrí napríklad Warren Buffett alebo Carl Icahn, dostávala iba s ťažkosťami.

Takúto službu vám ponúka práve spoločnosť Mercurius Pre, o.c.p., a.s

Možnosť tieto dáta využívať tak už naďalej nezostáva iba výsadou sofistikovaných a inštitucionálnych investorov. Osvojenie stratégie "Billionaire balanced portfólio" znateľne rozširuje investičné možnosti drobných investorov, ktorí teraz môžu využiť zaručené investičnej stratégie preverené najväčšími burzovými legendami.

Úzku skupinu miliardárov z Wall Street väčšina investorov vníma ako istý nedosiahnuteľný štandard, ku ktorému vzhliada. Vďaka tomuto druhu Asset managementu môžu retailoví investori využiť benefitov precízneho výberu akciových titulov, ktorý bol zatiaľ dosiahnuteľný iba touto privilegovanú skupinou. Investičné rozhodnutia miliardárov a skúsených investorov sú pritom pre drobné sporiteľov kľúčové. Medzi členmi vybranej investorskej skupiny, ktorú sleduje toto investičné portfólio patrí, okrem Warrena Buffetta alebo Carla Icahna, aj George Soros, John Paulson, Ray Dalio, Paul Singer, Robert Citrone alebo Daniel Loeb.

Investičná stratégia a cieľ

Profesionálni analytici uprednostňujú kvalitu na úkor kvantity. Pomocným a spoľahlivým nástrojom každej finančné inštitúcie sú pravidelné povinné reporty SEC (Komisia pre kontrolu cenných papierov Spojených štátov). Investori z nich môžu načerpať cenné informácie o spôsoboch, ako investujú najúspešnejší miliardári v Spojených štátoch.

Typicky sa v nimi spravovaných portfóliách objavuje rovnakých 20-30 akciových titulov. Na tomto predpoklade zakladáme logiku investičnej stratégie Billionaire balanced portfólio.

Konkrétny výber aktív sa zakladá na kritériách trhovej kapitalizácie a performance akcie. Napríklad z S&P 500 a popredných US spoločností túto kombináciu pre nás aktuálne predstavujú akcie Microsoft Corporation, The Macerich Company, Five Point Holdings, LLC, Berkshire Hathaway Inc., Bank of America Corporation, Citigroup Inc., Valmont Industries Inc. a Macy 's Inc. a iné.

Plávajúcy pomer medzi jednotlivými titulmi podlieha pravidelnej kvartálnej úprave. Východiskovým požiadavkom je pritom výkonnosť jednotlivých komponentov. Ideálny pomer zložiek v portfóliu podlieha vývoju úrokových mier a výkonnosti trhu.

Investičná stratégia Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ všeobecného rizika je indikátorom porovnania úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými nástrojmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že v produkte prídete o investovanú sumu z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo predstavuje tretiu najvyššiu triedu rizika. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na vyššej strednej úrovni a je pravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 3 roky.

Táto tabuľka zobrazuje možné scenáre vývoja investície v objeme 10 000 USD

Scenáre 1 rok2 roky3 roky
Stresový scenár 8 9108 5808 262
Nepriaznivý scenár 9 6309 2738 930
Neutrálny scenár 10 34910 71111 085
Priaznivý scenár 10 69011 46612 278

Táto tabuľka znázorňuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť v období ďalších piatich rokoch pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historického a predpokladaného vývoja, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, aký bude vývoj indexu SP500 a aký nastane celkový vývoj na svetových trhoch. Tiež bude dôležité, či ponecháte investovanú sumu po celú zamýšľanú dobu. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, kedy vám tvorca produktu nebude môcť vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady samotného produktu, hlavne vstupný a manažérsky poplatok rovnako ako poplatok zo zisku.

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže rásť aj klesať. Výnosy minulé nie sú zárukou výnosov budúcich. Môžete stratiť aj viac, než bol celý Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr starostlivo zvážte. Nerobte žiadne obchody, ak starostlivo nerozumiete všetkým rizikám. Viac informácií môžete nájsť na našich webových stránkach mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by mal potenciálny investor venovať pozornosť dokumentu s kľúčovými informáciami. Informácie uvedené v tejto správe majú iba informačný charakter a ich cieľom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Údaje o minulých kurzoch a výnosoch uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za indikátor budúceho vývoja. Hodnota investície môže s časom ako stúpať, tak aj klesať a Mercurius Pro, ocp, as, ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie urobené na podklade údajov v tomto dokumente uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami.

Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.