Premium Dividend Asset
Asset management

Ticker portfólia: MP-MPDA20-AM

Základné informácie
Povaha portfólia / Investičná stratégia a cieľ
Upozornenie na riziko
Detailné informácie k stiahnutiu
Typ portfólia Akciové
Konštrukcia Portfólio obsahuje čisto dividendové tituly s ročným výnosom min. 4% a vykázaným rastom čistej hodnoty za posledných 54 týždňov
Manažér portfólia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia 1/4/2020
Denominácia USD
Minimálny vklad 25 000 USD
Investičný horizont 5 let
Výstupné podmienky 1 mesiac výpovedná lehota

Produkt sľubuje investorom istotu nadproporcionálných výnosov, vo vzťahu k stanovenému benchmarku. Zhodnotenie portfólia je udávané v USD. Od investora sa vyžaduje minimálna vstupná investícia 25 000 USD. Optimalizácia fondu zaisťuje jeho fungovanie na obdobie 5 rokov.

Investičná stratégia a cieľ

Dividendové tituly v tomto portfóliu sa zakladajú na predikcií výnosov nad benchmark (US10YT). Užší výber do portfólia sa zakladá na nasledujúcich parametroch:

 • Rast za posledných 52týždňov > 0
 • Dividendový výnos> 4.00% p.a.
 • Portfólio je prehodnocované kvartálne. Majoritné zastúpenie v ňom má odvetvie nadproporcionálne výnosových cenných papierov sa syndikovanou Alpha nad 4,00%.

  Konkrétny výber titulov sa zakladá na kritériách trhovej kapitalizácie a performance akcie. Napríklad z S&P 500 a popredných US spoločností túto kombináciu pre nás aktuálne predstavujú akcie Extra Space Storage Inc., Campbell Soup Company, The Clorox Company, The Kroger Co., Digital Realty Trust, Inc., Public Storage, Eli Lilly and Company a Merck & Co., Inc.

  Na základe dlhodobo stanovených rastových koeficientov boli do portfólia vytipovaní lídri v konkrétnych indexových kategóriách.

  Stále sledujeme performance na municipálnych, štátnych a korporátnych bondoch.

  Plávajúcy pomer medzi jednotlivými titulmi podlieha pravidelnej kvartálnej úprave. Východiskovým požiadavkom je pritom výkonnosť jednotlivých komponentov. Ideálny pomer zložiek v portfóliu podlieha aktuálnemu vývoju úrokových mier a výkonnosti trhu.

Investičná stratégia Vyvážená
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ všeobecného rizika je indikátorom porovnania úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými nástrojmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že v produkte prídete o investovanú sumu z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme klasifikovali ako 3 zo 7, čo predstavuje nižšiu strednú triedu rizika. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na nižšej úrovni a je pravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 5 rokov.

Táto tabuľka zobrazuje možné scenáre vývoja investície v objeme 25 000 USD

Scenáre 1 rok2 roky3 roky4 roky5 let
Stresový scenár 8 9108 580 8 2627 9577 662
Nepriaznivý scenár 9 6309 273 8 9308 6008 281
Neutrálny scenár 10 30310 615 10 938 11 26911 611
Priaznivý scenár 10 61311 26411 956 12 689 13 468

Táto tabuľka znázorňuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť v období ďalších piatich rokoch pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete 25 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historického a predpokladaného vývoja, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, aký bude vývoj indexu SP500 a aký nastane celkový vývoj na svetových trhoch. Tiež bude dôležité, či ponecháte investovanú sumu po celú zamýšľanú dobu. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, kedy vám tvorca produktu nebude môcť vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady samotného produktu, hlavne vstupný a manažérsky poplatok, rovako ako poplatok zo zisku.

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže rásť aj klesať. Výnosy minulé nie sú zárukou výnosov budúcich. Môžete stratiť aj viac, než bol celý Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr starostlivo zvážte. Nerobte žiadne obchody, ak starostlivo nerozumiete všetkým rizikám. Viac informácií môžete nájsť na našich webových stránkach mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by mal potenciálny investor venovať pozornosť dokumentu s kľúčovými informáciami. Informácie uvedené v tejto správe majú iba informačný charakter a ich cieľom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Údaje o minulých kurzoch a výnosoch uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za indikátor budúceho vývoja. Hodnota investície môže s časom ako stúpať, tak aj klesať a Mercurius Pro, o.c.p., a.s, ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie urobené na podklade údajov v tomto dokumente uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami.

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_4
SymbolSpolečnost
EPDEnterprise Products Partners L.P.
HRHealthcare Realty Trust Incorporated
ETEnergy Transfer LP

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
Časové obdobíKonec obdobíZačátek obdobíHodnota na konciHodnota na začátkuVýkonnost
1M (%)24.2.202425.1.2024135 596,74139 155,39-2,56%
3M (%)24.2.202426.11.2023135 596,74138 903,07-2,38%
6M (%)24.2.202428.8.2023135 596,74139 771,11-2,99%
1Y (%)24.2.202424.2.2023135 596,74136 201,91-0,44%
od založení24.2.20241.4.2020135 596,74100 000,0035,60%


Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.