Základné informácie
Povaha portfólia / Investičná stratégia a cieľ
Upozornenie na riziko
Detailné informácie k stiahnutiu
Typ portfolia Akciové a opční
Konstrukce Aktívne riadenie pomocou opcií, obchodovania s využitím dôverných informácií a fundamentálnej analýzy
Správca portfólia: Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia 1/9/2022
Nominácia USD
Minimálny vklad 25 000 USD
Investičný horizont 3 roky
Podmienky odchodu Výpovedná lehota 1 mesiac

Portfólio je vhodné pre dynamických investorov s vyšším rizikovým apetítom.

Táto investičná stratégia sa vyznačuje aktívnym riadením, ktoré sa líši od pasívnej stratégie "kúp a drž". Okamžitá reakcia na aktuálne trhové udalosti nám pomáha optimalizovať výkonnosť a riziko portfólia. V situáciách, keď existuje vysoká pravdepodobnosť negatívneho vývoja na akciových trhoch, tento investičný prístup zahŕňa je možnosť využiť krátke pozície, ktoré prinášajú zisk pri poklese podkladového nástroja. Cieľom využitia takejto možnosti však nie je len špekulácia, ale aj, a to je dôležitejšie, riadenie celkového rizika portfólia.

Investičná stratégia a cieľ

V rámci tejto investičnej stratégie sa investície do akcií kombinujú s investíciami do opcií. Zahrnutie opcií do investičného portfólia a realizácia opčných stratégií môže prispieť k výrazne vyššiemu zhodnoteniu investovaných aktív pri súčasnom znížení rizika. Niektoré opčné stratégie umožňujú jasne definovať cieľový výnos a podstupované riziko.

Na vyhľadávanie atraktívnych investičných príležitostí sa okrem iného využíva okamžitý prístup k verejne dostupným informáciám o obchodovaní s využitím dôverných informácií a ich analýza. Činnosť manažérov a investičných fondov s potenciálnym prístupom k neverejným informáciám môže mať zásadný vplyv na budúcu hodnotu akcií spoločnosti. Dôležitým kritériom je aj fundamentálna analýza. Technická analýza sa používa ako doplnkové kritérium pre investičné rozhodnutia a načasovanie.

Dôležitým prvkom tejto stratégie je aj výrazná diverzifikácia, ktorá prispieva k nižšiemu riziku. Portfólio sa zvyčajne skladá z 10 až 30 pozícií.

Maximální váha jedné pozice v portfoliu: 20%

Maximální váha všech spekulativních opčních pozic v portfoliu: 30%

Cieľom aktívneho riadenia portfólia nie je len prekonať index S&P 500, ale dosiahnuť kladnú výkonnosť portfólia aj v menej priaznivých obdobiach.

Investičné stratégie Dynamické
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Súhrnný ukazovateľ rizika je ukazovateľom toho, ako sa úroveň rizika tohto produktu porovnáva s inými nástrojmi. Ukazuje, aká je pravdepodobnosť, že v dôsledku pohybov na trhu stratíte sumu investovanú do produktu. Tento produkt sme klasifikovali ako 7 zo 7, čo predstavuje najvyššiu rizikovú triedu. Hodnotí možnosť budúcich strát výkonnosti na najvyššej úrovni a pravdepodobnosť, že nepriaznivé trhové podmienky ovplyvnia vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že produkt budete držať 3 roky.

V tejto tabuľke sú uvedené možné scenáre vývoja investície vo výške 25 000 USD

Scenáre 1 rok2 roky3 roky
Stresový scénář 21 63518 72316 203
Nepříznivý scénář 23 21821 65520 198
Neutrálny scenár 26 50028 09029 775
Priaznivý scenár 28 00031 36035 123

Táto tabuľka ukazuje, koľko peňazí byste mohli získať späť počas nasledujúcich troch rokov podľa rôznych scenárov za predpokladu, že investujete 25 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú výsledky, ktoré by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov. Uvedené scenáre predstavujú odhad budúcich výsledkov na základe historického a predpokladaného vývoja a nie sú presným ukazovateľom. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, ako sa budú vyvíjať svetové akciové trhy. Dôležité bude aj to, či si investovanú sumu ponecháte počas plánovaného obdobia. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, keď vám tvorca produktu nebude schopný vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady na samotný produkt, napríklad poplatok za zisk.

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže stúpnuť alebo klesnúť. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Môžete stratiť viac ako celý svoj počiatočný vklad. Každý obchod najprv dôkladne zvážte. Neuskutočňujte žiadne obchody, pokiaľ dôkladne nepochopíte všetky riziká. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by potenciálni investori mali venovať pozornosť oznamovaniu kľúčových informácií. Informácie obsiahnuté v tejto správe majú len informatívny charakter a ich cieľom nie je nahradiť vyhlásenie o kľúčových informáciách alebo poskytnúť jeho úplné zhrnutie.

Historické výmenné kurzy a výnosy uvedené v tomto dokumente by sa nemali považovať za ukazovateľ budúceho vývoja. Hodnota investície môže v priebehu času stúpať alebo klesať a spoločnosť Mercurius Pro, o. c. p., a. s., ani žiadna iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej sumy, nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek kroky podniknuté na základe informácií uvedených v tomto dokumente ani za presnosť a úplnosť týchto informácií a odporúča investorom, aby svoje investičné plány konzultovali s profesionálnymi poradcami.


nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
Časové obdobíKonec obdobíZačátek obdobíHodnota na konciHodnota na začátkuVýkonnost
1M (%)24.2.202425.1.2024314 031,74321 916,45-2,45%
3M (%)24.2.202426.11.2023314 031,74333 835,15-5,93%
6M (%)24.2.202428.8.2023314 031,74295 488,286,28%
1Y (%)24.2.202424.2.2023314 031,74209 922,8649,59%
od založení24.2.20241.4.2020314 031,74100 000,00214,03%

* Výsledky nezahŕňajú poplatky uvedené v cenníku

Vývoj kvartálneho historického celkového hrubého nominálneho zhodnotenia investície 100 000 USD do Active Portfolio : od 1.4.2020 do 30.11.2022 je zobrazený simulovaný výnos a od 1.12.2022 je zobrazený reálny historický výnos. Všetky hodnoty sú prepočítané do meny USD a sú uvedené pred odrátaním poplatkov, provízií a pred zdanením. Zdroj: Mercurius Pro, o.c.p., a.s., Bloomberg Professional Terminal, https://nbs.sk/statisticke-udaje/vybranemakroekonomicke-ukazovatele/ceny-nehnutelnosti-na-byvanie/. Hodnoty sú počítané na základe bázického indexu, p.a. báza je počítaná na základe 365 dní. Zobrazené údaje sa týkajú minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.