Základné informácie
Povaha portfólia / Investičná stratégia a cieľ
Upozornenie na riziko
Detailné informácie k stiahnutiu
Typ portfólia Akciové
Konštrukcia Primárne emisie akcií, S&P500
Manažér portfólia Mercurius Pro, o. c. p., a. s.
Dátum založenia 1/4/2021
Denominácia USD
Minimálny vklad 25 000 USD
Investičný horizont 3 roky
Výstupné podmienky 1 mesiac výpovedná lehota

Initial Public Offering je prvá verejná ponuka akcií. Pre tento pojem sa v praxi bežne používa skratka IPO. IPO je proces, pri ktorom spoločnosť prvý krát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie širokej verejnosti. Dôvodov, prečo spoločnosti chcú realizovat IPO, je niekoľko, medzi najvýznamnější však patrí potreba navýšiť kapitál spoločnosti, teda získať dodatočné finančné zdroje.

Dôvody prečo spoločnosti realizujú IPO:

  • získanie ďalšieho kapitálu pre rozvoj spoločnosti, tieto zdroje nemusia mať v najbližšej dobe negatívny dopad na cash flow,
  • optimalizácia kapitálovej štruktúry (pomer dlhu a vlastného kapitálu),
  • vyriešenie nástupnictva v spoločnosti, využitie IPO pri privatizácii spoločnosti,
  • zvyšuje sa dôveryhodnosť spoločnosti, transparentnosť,
  • zviditeľnenie spoločnosti, marketingové účely, väčšia prestíž,
  • zvýšenie likvidity akcií,
  • možnosť zainteresovať management a zamestnancov formou odměňovania manažerskými / zamestnaneckými akciami.

IPO je proces pomerne zdĺhavý a tiež nákladný. Spoločnosti preto využívajú služby managerov emisie. Manageri emisie bývajú v naprostej väčšine veľké banky, tie potom pripravujú a vedú celú emisiu a sú tiež zodpovední za jej úspěšné dokončenie.

Z pohľadu investorov sú IPO zaujímavé hlavne kvôli dvom anomáliám, ktoré sú s nimi spojené. Väčšina IPO je podhodnotená, a tak môžu investori realizovat zisky behom veľmi krátkého obdobia. Ďalšia zaujímavosť je, že spoločnosti, ktoré realizovali IPO sú v následujúcich (zhruba 5 rokoch) menej výkonné, než je priemer stanovený indexom trhu. Z toho dôvodu sa IPO asset management zameriava na obchodovanie v prvých 14 dňoch po vstupe spoločností na burzu.

Investičná stratégia a cieľ

Portfólio je vhodné pre dynamických investorov, so stredným sklonom k riziku. Jadrom portfólia sú primárné emisie akcií na americkej a európskej burze. Voľné prostriedky sú držané v indexovej akcii S&P500 a v hotovosti.

Výber titulov sa zakládá na kritériách tržnej kapitalizácie, emitovaného objemu akcií a sektoru. Nie sú uvažované vstupy do Blank Check spoločností, teda prázdných investičných schránok. Investícia je vždy rozdelená postupne do 10 emisií akcií, ktoré sú kupované prvý deň vstupu na burzu, a to pred uzatvorením prvého obchodného dňa.

Predaj je uskutočnený behom dvoch týždňov, a to na uzavieracej cene 14. obchodný deň po vstupe na burzu, prípadne skôr, pokiaľ je dosiahnutý investičný cieľ. V prípade negatívneho vývoja je strata zastavená pri 10% poklese investície.

Zisky sú pravidelne reinvestované tak, aby bylo zaistené zloženie v jednu chvílu maximálne 10 primárnych emisií. Volné prostriedky sú držané v indexovej akcii S&P500 v prípade pozitivneho vývoja na trhu. V opačnom prípade v hotovosti.

Plávajuci pomer medzi jednotlivými komponentami podlieha pravidelnej kvartálnej úprave. Príprava na vstup do nových IPO potom na týždennej bázi. Východziou požiadavkou je pritom očakávaná výkonnosť jednotlivých komponentov, tržný sentiment v daných sektoroch.

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje modeláciu vývoja portfólia na bázi 14 denných obchodov realizovaných podľa vyššie popísanej investičnej stratégii.

Průměrný roční zisk od 5/2000: 33,72% p.a.
Investičná stratégia Dynamická
Rizikový faktor 1 2 3 4 5 6 7

Ukazovateľ súhrnného rizika je indikátorom porovnanie úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými nástrojmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že v produkte prídete o investovanú sumu z dôvodu pohybov na trhoch. Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo predstavuje tretiu najvyššiu triedu rizika. Hodnotia sa tým potenciálne straty výkonu v budúcnosti na vyššej strednej úrovni a je pravdepodobné, že nepriaznivé podmienky na trhu budú mať vplyv na vašu investíciu.

V súvislosti s ukazovateľom rizika sa predpokladá, že budete produkt držať 3 roky.

Táto tabuľka zobrazuje možné scenáre vývoja investície v objeme 25 000 USD

Scenáre 1 rok2 roky3 roky
Stresový scenár 22 04019 43017 130
Nepriaznivý scenár 23 52022 12820 818
Neutrálny scenár 29 21534 14039 898
Priaznivý scenár 33 43044 70359 778

Táto tabuľka znázorňuje, koľko peňazí by ste mohli získať späť v období ďalších piatich rokoch pri rôznych scenároch, za predpokladu, že investujete 10 000 USD. Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe historického a predpokladaného vývoja, a nepredstavujú exaktný ukazovateľ. To, koľko peňazí investícia prinesie, sa bude líšiť najmä v závislosti od toho, aký bude vývoj indexu SP500 a aký nastane celkový vývoj na svetových trhoch. Tiež bude dôležité, či ponecháte investovanú sumu po celú zamýšľanú dobu. Stresový scenár ukazuje výnos za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, kedy vám tvorca produktu nebude môcť vyplatiť vašu investíciu. Uvedené hodnoty nezahŕňajú náklady samotného produktu, hlavne vstupný a manažérsky poplatok, rovako ako poplatok zo zisku.

Obchodovanie je rizikové, hodnota investície môže rásť aj klesať. Výnosy minulé nie sú zárukou výnosov budúcich. Môžete stratiť aj viac, než bol celý Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr starostlivo zvážte. Nerobte žiadne obchody, ak starostlivo nerozumiete všetkým rizikám. Viac informácií môžete nájsť na našich webových stránkach mercurius.pro.

Pred rozhodnutím investovať do riadených portfólií by mal potenciálny investor venovať pozornosť dokumentu s kľúčovými informáciami. Informácie uvedené v tejto správe majú iba informačný charakter a ich cieľom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie.

Údaje o minulých kurzoch a výnosoch uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za indikátor budúceho vývoja. Hodnota investície môže s časom ako stúpať, tak aj klesať a Mercurius Pro, ocp, as, ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá zodpovednosť za konanie urobené na podklade údajov v tomto dokumente uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami.


nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3
SymbolSpolečnostNákupní cenaVáha
SRADSportradar Group AG25,0510%
TYRATyra Biosciences Inc2610%
TWKSThoughtworks Holding Inc29,3910%
PRCTPROCEPT BioRobotics Corp41,9410%
ONONOn Holding AG3510%
DICEDICE Therapeutics Inc36,8910%
DHDefinitive Healthcare Corp43,2910%
BROSDutch Bros Inc36,6810%

nt_header_0nt_header_1nt_header_2nt_header_3nt_header_4nt_header_5
Časové obdobíKonec obdobíZačátek obdobíHodnota na konciHodnota na začátkuVýkonnost
1M (%)19.9.202120.8.2021128 473,00130 110,00-1,26%
3M (%)19.9.202121.6.2021128 473,00109 535,0017,29%
6M (%)19.9.202123.3.2021128 473,00100 000,0028,47%
1Y (%)19.9.202119.9.2020128 473,00100 000,0028,47%


Najdôležitejšie správy z burzy do vašej schránky

Nechajte nám na seba e-mail a my vám budeme posielať užitočné tipy a novinky zo sveta investovania.

Obchodovanie je rizikové. Môžete stratiť aj viac, než bol Váš pôvodný vklad. Každý Váš obchod najskôr dôkladne zvážte. Nevykonávajte žiadne obchody, pokiaľ úplne nerozumiete všetkým rizikám. Pri využívaní pákových produktov sa riziko extrémne zvyšuje.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. realizuje burzové obchody cez spoločnosť Interactive Brokers LLC, ďalej len IB, ktorá je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, členom Futures Commision Merchand and Forex Dealer, regulovaný americkou komisiou pre cenné papiere a burzy (SEC). Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) a Národnou asociáciou pre futures (NFA), a je člen regulačného úradu finančného priemyslu (FINRA) a niekoľko ďalších samoregulačných organizácií.

Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. nie je jediným schváleným maklérom, brokerom, finančným poradcom tretích strán alebo hedge fondom doporučeným IB. IB poskytujú zákazníkom Mercurius Pro, o.c.p.,a.s. clearingové a exekučné služby. Žiadna z informácií obsiahnutá na tomto webe nepredstavuje doporučenie, ponuku ani výzvu k ponuke na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera, finančného produktu alebo nástroja alebo k vykonávaniu akejkoľvek konkrétnej investičnej stratégie. IB ani Mercurius Pro o.c.p.,a.s., nezastupujú a nepreberajú žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť informácii, poskytnutých na týchto webových stránkach.

Služby zmeny devíz Mercurius Pre o.c.p., a.s. IČO: 51157471 sú poskytované spoločnosťou The Currency Cloud Ltd. registrovanú v Anglicku pod číslom 06323311. Spoločnosť Currency Cloud Ltd je autorizovaná úradom Financial Conduct Authority na základe predpisov o elektronických peniazoch z roku 2011 pre vydávanie elektronických peňazí. Registračné číslo FCA: 900199.